Tietosuojaseloste

PORIN VÄRIÄSSÄT OY:N TIETOSUOJASELOSTE

YLEISTÄ

Porin Väriässät Oy (jäljempänä ”Väriässät”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Porin Väriässät Oy
Y-tunnus: 0931470-0
Osoite: Puunaulankatu 6, 28100 Pori

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ JA TIETOSUOJAA KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Vesa Alanko
Sähköposti: vesa.alanko@variassat.fi
Puhelin: 02 635 2987

REKISTERIN NIMI

Väriässien asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä ”Rekisteri”).

KENEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN

Väriässät käsittelee asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa sekä potentiaalisten asiakkaidensa ja tavarantoimittajiensa henkilötietoja.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Käsittelemme henkilötietoja sopimukseen perustuvan asiakassuhteen, oikeutetun edun, rekisteröidyn suostumuksella tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelemme henkilötietoja Väriässien palveluihin liittyvien asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin sekä Väriässien palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään lisäksi Väriässien tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointia varten.

Potentiaalisia asiakkaita ja tavarantoimittajia koskevia henkilötietojen käyttötarkoituksena on Väriässien palveluita ja palveluita koskeva suoramarkkinointi sekä muut normaalit markkinointitoimenpiteet, kuten markkinointiviestien lähettäminen.

Henkilötietoja käsitellään lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi. Väriässät käsittelee henkilötietoja myös mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi. Väriässät ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri koostuu IT-järjestelmien avulla pidettävistä Rekistereistä sekä manuaalisesti pidetyistä asiapaperiarkistoista. 

Väriässät voi kerätä ja tallentaa seuraavia, rekisteröityä koskevia henkilötietoja 

  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköposti, puhelinnumero
  • rekisteröidyn edustaman yrityksen perustiedot, kuten nimi, y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero
  • iedot asiakkaiden ostoshistoria, mm. ostetut tuotteet ja niiden yksilöintitiedot
  • laskutustiedot, kuten valittu laskutusosoite
  • muut mahdolliset asiakaspalvelutilanteissa tarpeelliset henkilötiedot.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti ainoastaan rekisteröidyltä itseltään saamien tietojen.

HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisteristä ei pääsääntöisesti luovuteta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisteristä luovutetaan tietoja vain asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttamisesta on erikseen säädetty, esimerkiksi poliisiviranomaisille. Henkilötietojen tietopyynnöstä informoidaan aina rekisteröityä, mikäli lainsäädäntö sen sallii.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISEN PERIAATTEET

Väriässät säilyttää henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Asiakkaiden ja tavarantoimittajien osalta henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 1 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Potentiaalisten asiakkaiden ja tavarantoimittajien henkilötietoja säilytetään Rekisterissä niin kauan kuin kyseinen asiakas tai tavarantoimittaja toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy. Potentiaalinen asiakas tai tavarantoimittaja voi aina kieltää suoramarkkinoinnin ja vaatia tietojensa poistamista.

Henkilötietojanne voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö ja sen asettamat velvollisuudet edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Väriässät kunnioittaa käsittelemiensä henkilötietojen luottamuksellisuutta. Ainoastaan yksilöidyillä työntekijöillämme on pääsy Rekisterin sisältämiin henkilötietoihin.

Sähköisesti käsiteltävät Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Rekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Kiellon tähän rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisesti ilmoittamalla Väriässille.

Rekisteröidyllä on oikeus

  • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojen poistamista
  • tietyin edellytyksin pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa.

Jos henkilötietojen säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme asiasta pyynnön esittäjälle.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Väriässät kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä selostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.